ระบบจัดการบริการ

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและจะได้รับใบสั่งเพื่อใช้ในการติดตามผล

หัวหน้างานสามารถติดตามสถานะงานของวิศวกรได้

เราจัดสรรอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอิงจากประวัติการใช้งานของลูกค้า เช่น อัตราการล้มเหลว รายการอุปกรณ์ สถานที่ทำงานของลูกค้าและแผนการในอนาคต

เราศึกษาและใช้ข้อมูลจำนวนมากในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต