โซลูชั่นการวิเคราะห์
ผู้เยี่ยมชมร้านค้า

Store Traffic Analysis Solution นำมาใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหว และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าเป็นบริเวณที่ลูกค้าสนใจ จำนวนของผู้ซื้อที่เดินผ่านบริเวณต่าง ๆ ภายในร้าน และระยะเวลาในการเลือกซื้อสินค้า ผ่านภาพรังสีความร้อนที่แสดงผลออกมา

  • การแสดงผลที่เข้าใจง่าย
  • แสดงผลได้ครอบคุลมทั่วทุกพื้นที่ภายในร้าน
  • สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น จำนวนลูกค้า บริเวณที่น่าสนใจ และระยะเวลาในการเลือกซื้อสินค้า
  • สามารถระบุได้ว่าบริเวณใดมีผู้ใช้บริการมาก-น้อย
  • สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และออกแบบร้านค้าได้อย่างเหมาะสม

“โซลูชั่นการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมร้านค้า พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ซื้อที่เป็นประโยชน์”

”ระบบวิเคราะห์วีดิโอการเยี่ยมชมร้านค้า” สามารถทำความเข้าใจการกระทำต่าง ๆ ในร้านค้าได้อย่างตรงจุด

ผู้ที่ผ่านไปมา

การตรวจนับจำนวนลูกค้าที่เดินผ่านเข้ามาภายในร้าน เพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

การหยุดดู

เมื่อลูกค้ารู้สึกสนใจและหยุดดูสินค้าใดสินค้าหนึ่ง จะทำให้เกิด Impression Event ขึ้นทันที

การใช้เวลาดูสินค้า

ด้วยการทำงานของซอฟท์แวร์อัจฉริยะ จะทำให้ทราบถึงระยะเวลาที่ลูกค้าหยุดอยู่ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งได้