เพียงสแกนก็พร้อมทันที
ตรวจหาตำแหน่งภายในร้านค้า

• สามารถค้นหารายการสินค้าที่ต้องการได้
• สามารถทราบถึงตำแหน่งของสินค้าได้
• แสง Flash ที่กระพริบอยู่บนป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์
นำมาใช้ในการระบุตำแหน่งของสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
• เพิ่มประสบการณ์ใหม่ในการจับจ่ายซื้อของ

SCAN AND GO
WEB APPLICATION FOR IN - STORE USAGE

SCAN AND GO
WEB APPLICATION
FOR IN - STORE USAGE

BRANDING

VIDEO

PRODUCT DETAILS

CUSTOMER REVIEWS

POSITION