CORE VALUE

อะไรคือค่านิยมหลักสำหรับธุรกิจ

ค่านิยมหลักจะบ่งบอกถึงสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ และเป็นตัวกำกับการดำเนินธุรกิจ ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างแบรนด์คือการระบุและสื่อสารค่านิยมหลักออกไปเพื่อดึงดูดลูกค้าและจูงใจพนักงาน 

ค่านิยมหลักคือสิ่งที่ประกอบเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของธุรกิจ ค่านิยมเป็นเหมือนมาตรฐานในการตัดสินใจ การทำงาน การแก้ปัญหา และการบริการลูกค้าของธุรกิจนั้น ๆ การให้คำจำกัดความค่านิยมหลักสามารถช่วยวางแผน ตั้งเป้าหมาย และสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับบริษัท ซึ่งทั้งพนักงานและลูกค้าสามารถเชื่อมโยงได้

หลักการ

ค่านิยมหลักไม่ใช่สิ่งเดียวกับนโยบายและขั้นตอนการทำงาน ค่านิยมหลักจะอยู่ในรูปข้อความ เป็นชุดคำศัพท์หรือกลุ่มคำ ซึ่งสะท้อนถึงหลักการที่เป็นแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์ของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ที่มีเงินลงทุนในธุรกิจ พนักงาน และลูกค้า คำหรือกลุ่มคำที่ใช้อธิบายค่านิยมหลักของบริษัทได้แก่ “การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก” “ภาวะผู้นำ” “ความยั่งยืน” “ความหลงใหล” และ “นวัตกรรม” ค่านิยมหลักจะกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังจากวัฒนกรรมขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว และยังช่วยให้ธุรกิจโดดเด่นเหนือผู้อื่น หากมีการปลูกฝังในค่านิยมอย่างกว้างขวางและหนักแน่นภายในบริษัท

รากฐานของวัฒนธรรมธุรกิจ

เป็นการยากสำหรับธุรกิจที่จะให้คำจำกัดความสิ่งที่สำคัญ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การกำหนดมาตรการ กำหนดเป้าหมาย หรือตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีค่านิยมหลัก เพราะว่าค่านิยมเหล่านี้คือรากฐานของวัฒนธรรมของธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขามีค่าและพวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจได้ การกำหนดและนำค่านิยมหลักมาใช้เป็นประจำจะช่วยให้วัฒนธรรมธุรกิจเป็นตัวกำหนดให้พนักงานในบริษัทร่วมรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย และทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า มีความภูมิใจในตำแหน่งงาน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ แผนกต่าง ๆ ในบริษัทอาจมีชุดค่านิยมของตัวเอง แต่ทั้งนี้จะต้องสะท้อนค่านิยมหลักของทั้งบริษัทด้วย

วิธีการบรรลุเป้าหมาย

เมื่อเจ้าของธุรกิจตัดสินใจเลือกค่านิยมหลักสำหรับบริษัท สามารถเริ่มต้นจากการถามตัวเองว่าจะยินดีทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คำตอบอาจช่วยในการวางค่านิยมหลักที่เจ้าของธุรกิจต้องการแบ่งปันกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียคนอื่น ๆ เมื่อธุรกิจมีค่านิยมหลักที่ประกอบด้วยการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ให้ความสำคัญกับการบริการก่อน วินัย และอื่น ๆ ค่านิยมเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ เมื่อบริษัทมีค่านิยมหลักแล้ว ก็จะดึงดูดผู้มีส่วนได้เสียที่มีค่านิยมคล้ายกันได้

ประโยชน์

ค่านิยมหลักจะทำให้อัตลักษณ์ของธุรกิจชัดเจน พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียในอนาคตจะเชื่อมโยงกับบริษัท ได้ นอกจากจะช่วยในการตัดสินใจแล้ว ค่านิยมเหล่านี้ยังช่วยในการรักษาความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน สื่อ และสาธารณชนอีกด้วย

ค่านิยมหลักของบริษัท

บริษัทก็มีค่านิยมหลักได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้คือหลักการที่เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของบริษัทในการทำธุรกิจ และอาจรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ด้วย หากบริษัทต้องการช่วยเหลือสังคม โดยค่านิยมหลักมักจะถูกสื่อออกมาในรูปของพันธกิจบริษัท

ตัวอย่างค่านิยมหลักของบริษัทได้แก่:

  • ให้คำมั่นสัญญาในด้านความยั่งยืน และจะดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท Patagonia และ Ben & Jerry’s มีค่านิยมหลักเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  • ให้คำมั่นสัญญาในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศ Apple Computer น่าจะเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดว่ามีค่านิยมหลักเป็นการให้คำมั่นสัญญาในด้านนวัตกรรม ซึ่งแสดงออกมาผ่านทางคติพจน์ “Think Different”
  • ให้คำมั่นสัญญาในด้านการสร้างสรรค์ความดี เช่น Google เชื่อในการสร้าง search engine ที่ยอดเยี่ยม และสร้างบริษัทที่ดีโดยไม่ต้องทำสิ่งไม่ดี
  • ให้คำมั่นสัญญาในด้านการช่วยเหลือผู้ที่ด้วยโอกาสกว่า บริษัทขายรองเท้า TOMS มอบรองเท้าให้ผู้ยากไร้ 1 คู่ เมื่อขายรองเท้าได้ 1 คู่ เพื่อบรรเทาความยากจนและทำให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้น
  • ให้คำมั่นสัญญาในด้านการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง บริษัทน้ำมัน Shell บริจากเงินหลายล้านดอลลาร์ให้ University of Texas เพื่อพัฒนาการศึกษาและจับคู่เงินบริจาคจากพนักงาน

ดังที่กล่าวไป ค่านิยมหลักของบริษัทมักคล้ายกับสิ่งที่บุคคลหนึ่ง ๆ จะเลือกมาเป็นแนวทาง

การระบุค่านิยมหลัก

คนบางคนหรือองค์กรบางแห่งอาจเผยแพร่ค่านิยมหลักของตนเองอย่างชัดเจน แต่วิธีที่ดีที่สุดในการระบุค่านิยมเหล่านี้คือการสังเหตพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น บริษัทยาสูบที่เห็นแก่กำไรมากกว่าสุขภาพของคน โดยไม่สอดคล้องกับค่านิยมหลักที่กล่าวว่าห่วงใยผู้อื่น

ไม่มีบริษัทใดที่จะประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักในเชิงลบ แต่คุณสามารถตัดสินได้ว่าอะไรที่เป็นใจความสำคัญของพันธกิจของพวกเขาได้โดยการพิจารณาการกระทำของพวกเขา ค่านิยมหลักจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมันมีอิทธิพล และผู้คนหรือบริษัทยึดมั่นในค่านิยมนั้น อย่างน้อยก็โดยส่วนใหญ่

อีกสิ่งที่สำคัญก็คือการระลึกว่าบุคคลอาจไม่ได้เลือกค่านิยมหลัก ผู้คนจำนวนมากมีค่านิยมที่ถูกปลูกฝังโดยพ่อแม่และสังคมรอบตัว คุณอาจยึดมั่นในค่านิยมหลักอยู่แล้วก็ได้ โดยที่ไม่รู้ตัว

หากต้องการทราบค่านิยมหลักของตัวเอง ถามตัวเองว่าการกระทำใดที่สร้างความสุขให้คุณมากที่สุด หรืออะไรที่คุณขาดไม่ได้ สิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณมีความหมาย หรือสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ หากคุณอธิบายคำตอบเหล่านี้ได้ คุณจะสังเกตเห็นรูปแบบที่คุณสามารถกลั่นกรองออกมาเป็นแนวคิดอันเดียวกันได้ เช่น ทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอ หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

จุดประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ซึ่งอิงจากค่านิยมหลัก

คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของการกำกับดูแลกิจการที่ประสบความสำเร็จคือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระบุแนวทางสำหรับสินค้าและบริการ และนอกจากนี้ ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายและระบุปัญหาที่พวกเขาต้องการแก้ไข ต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่อิงจากค่านิยมหลัก ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้าและบริการได้