สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพระบบ AI

สื่อประชาสัมพันธ์แบบอิงจากใบหน้า

  • การจดจำและวิเคราะห์ใบหน้า
  • การแสดงโฆษณาที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละคน

การติดตามประสบการณ์ลูกค้า

  • สามารถนำเสนอสินค้าต่างๆที่เหมาะสมแบบเจาะจงลูกค้าได้
  • สามารถกำหนดและระบุความสนใจของลูกค้าได้

TOUCH

FACE

FACE
RECOGNITION

CLOUD EFFECTIVENESS ANALYZE

GENDER
AGE

TIME X2
TIMES X4

การทำ Direct Marketing ถึงกลุ่มลูกค้า โดยวิเคราะห์ผ่าน

  • อายุ
  • เพศ

การรับรู้ความต้องการของกลุ่มลูกค้า

  • นำเสนอโฆษณาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์สถิติในการโฆษณา