ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า

1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อลงทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่าย ผ่าน Google Form ที่แนบไว้ด้านล่างนี้

Google Form Link :

หมายเหตุ : โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ เพื่อทำการดาวน์โหลดลงใน Google Form
– สำเนา (ภพ.20) หรือใบทะเบียนพาณิชย์ (ภพ.01 สามารถใช้แทนได้ชั่วคราว หากได้รับ ภพ.20 ทางผู้แทนจัดจำหน่าย ต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารนั้นให้แก่บริษัท โดยทันที)
– สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสารแสดงถึงรายชื่อของกรรมการ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
– แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำการ และสถานที่ส่งสินค้า

2. ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูล และตอบกลับพร้อมแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อทางธุรกิจ ตามที่ผู้แทนจำหน่ายแจ้งระบุที่อยู่ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ

3. การซื้อขายในระยะแรกของการเป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องซื้อขายเป็นเงินสดเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการขอเครดิต ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับพนักงานขายที่ดูแล Account ในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย แผนก Business Partner Department