เรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อหัวใจบริการ

ผ่านไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น นวนคร และวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Standard safety on work at height) ที่บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายบริการ และสนันสนุนการทำงานของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยมีวิทยากรจากบริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม เป็นผู้ดำเนินการอบรม

สำหรับการอบรม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงตามมาตรฐานสากล, แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย, สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รวมไปถึงการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านความปลอดภัยเมื่อต้องทำงานบนที่สูง เช่น บันได, นั่งร้าน และกระเช้าไฟฟ้า โดยหลังจากการอบรมภาคทฤษฎีต่อด้วยการ Workshop เรียบร้อยแล้ว จะมีการทดสอบ ซึ่งผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและสอบผ่าน จะได้รับบัตร Safety passport [S ] สามารถตรวจสอบ ติดตั้ง รื้อถอนนั่งร้านได้ และ [P] สามารถปฏิบัติงานบน Personal Lift ได้ (สำหรับงานที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูง เช่น IP Camera, AP เป็นต้น)

“ที่สุดแห่งการเรียนรู้ไม่ได้จบเพียงแค่ในห้องเรียน แต่คือ การนำความรู้ที่ได้รับเหล่านั้นมาปรับใช้
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานต่อไป”