การให้บริการ ที่มากกว่า การบริการ (Super Service Excellent)

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด จัดการอบรมในหลักสูตร Super Service Excellent ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท โดยมี อ.ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ เป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมนี้ มีพนักงานฝ่าย Service จากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเข้าร่วม จำนวน 20 คน

สำหรับการอบรมเริ่มต้นที่การบรรยายให้พนักงานทำความเข้าใจถึงการบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมกับพูดคุยถึงลักษณะการบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ตามหัวข้อที่พูดคุยกัน

ในช่วงบ่ายเป็นการ Workshop เรียนรู้ทฤษฎี Lean Startup โดยการวิเคราะห์ การให้บริการลูกค้าของฝ่าย Service แตกประเด็นปัญหาในหลากหลายมุมมอง แล้วติดต่อสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการที่ลูกค้าให้ความสำคัญมาก จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ มาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ส่งผลดี ทั้งในส่วนของการให้บริการ และลูกค้า

“เพราะพนักงานทุกท่าน คือ หัวใจสำคัญของการบริการ การพัฒนาบุคคลการ จึงเป็นเรื่องที่อี-เมอร์แชนท์ให้ความสำคัญอยู่เสมอ”