เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัท อี-เมอร์แชนท์ กำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ Asean Economic Community หรือ AEC ความสามารถทางด้านภาษา จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านการพูด และการเขียน เพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงจัดการอบรมในหลักสูตร “เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Pleasure Ballroom โรงแรม บียอนด์ สวีท โดยมี อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์ วิทยากรจากบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การเรียนรู้รูปแบบการเขียน Subject-Verb agreement และ Tense ที่มักถูกใช้เป็นประจำในงานด้านธุรกิจ, หลักการใช้ a, an, the และ การใช้ประโยค Passive voice และ Active voice โดยตลอดการอบรม จะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เข้าอบรมทำ เพื่อประเมินความเข้าใจ ที่มีต่อบทเรียนในแต่ละหัวข้อ

สำหรับช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนจดหมายและ E-mail เชิงธุรกิจ โดยอธิบายให้ผู้เข้าอบรมเห็นแนวทางการเขียนจดหมายที่ถูกต้อง ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ, แนวทางการเลือกคำขึ้นต้น, ลงท้าย รวมไปถึง การใช้รูปประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียน E-mail เชิงธุรกิจ ตามหัวข้อที่ได้รับ โดยกิจกรรมนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าอบรมแล้ว ยังช่วยให้ทุกท่านมองเห็นความผิดพลาดในการเขียน E-mail ของตนเอง ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

 “การเรียนรู้” เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดของการทำงาน เพราะไม่ว่า จะมีทักษะหรือประสบการณ์มากเพียงใด แต่เมื่อหยุดเรียนรู้แล้ว ย่อมไม่อาจก้าวทันเทคโนโลยี และโลกที่กำลังเดินไปข้างหน้าได้

เพราะพนักงานทุกท่าน คือ ฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ จึงพร้อมที่จะสนับสนุนทุกการเรียนรู้ เพื่อศักยภาพในการทำงานที่ดีที่สุดของทุกคน เราจะก้าวสู้ AEC ไปด้วยกัน